RODO W FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP”

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (dalej: „Rozporządzenie”). Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu 665- 450-532, adres e-mail: artur@udanyzwiazek.pl w związku z realizowaną przez Artura Witosia (imię i nazwisko Beneficjenta) zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie UdanyZwiazek.pl (nazwa ZCP) (dalej: „Fundacja”)

JAKIE DANE GROMADZIMY?

1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
a. podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia
umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
b. marketingu i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym
prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
c. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z
podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest
z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas
wskazany w przepisach prawa, np.:
– art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2017 r. poz. 1858);
– art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.
U. 2000 nr 116 poz. 1216);
– art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
a. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
b. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f) Rozporządzenia);
c. w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6
ust.1 lit. a) Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie
swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu
będziemy przetwarzać te dane.
Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać
profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania
przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie
oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą
może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze
Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania
profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez
uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią
adres poczty elektronicznej.

2. JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?:

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy /

zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy

zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na

zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer

kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana

danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania

naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić

usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana

danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i

przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie

informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne

3. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

a. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują

danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w

zależności od podstawy kompetencyjnej);

b. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu

Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania

przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to,

m.in.: beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy archiwizujące, podmioty

świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe.

c. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator,

któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty

prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające

wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w

terminie),

d. Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, jeżeli

podejmiemy decyzję, o takim przekazaniu;

4. PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Fundacją umowy w związku z
działalnością ZCP o nazwie UdanyZwiazek.pl (proszę o uzupełnienie nazwy
startupu), przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
– przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania
określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z
przepisami podatkowymi;
– przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (tj. okres
przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w
związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów,
przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków
przez Fundację;
b) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących
podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
c) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora –
przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
d) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy
zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki
pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji,
kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych
osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub
telefoniczną.
2. W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego,
które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające
odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody
na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z
takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH

1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:

a. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
(art. 15 Rozporządzenia),
b. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich
poprawianie
(art. 16 Rozporządzenia),
c. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw.
„prawo
do bycia zapomnianym” – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego,
abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je
usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może
Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy
nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je
bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas
wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych
(art. 18 Rozporządzenia),
e. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana
dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub
Pani/Pana zgody. Uprawnienie to będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy
będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy
będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie będą
Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan
zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art.
20 Rozporządzenia),
f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w
każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych
danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) –
art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez
wysłanie wiadomości mailowej na adres: artur@udanyzwiazek.pl

2. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest
dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po
przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania
danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile
jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony
interes lub interes publiczny – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu
Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych
sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
– ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według
prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
lub
– podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń., pulvinar dapibus leo.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji
umowy z Fundacją, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych
będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.

INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Jeżeli Fundacja zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż
cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem
poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych
stosownych informacji.

ZGODA

Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania
umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego
interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa
danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na
potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa
dane i na Państwa żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem
przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę może
Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem
wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody
następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do
dostępu i poprawiania danych” niniejszego dokumentu.
Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody
będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania
Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania
inne przesłanki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powyżej.

PRAWO DO SKARGI

Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie narusza przepisy
Rozporządzenia,
to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem rodo@twojstartup.pl.